Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

spartavsmagic
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve vialaters laters
spartavsmagic
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialaters laters

June 30 2015

spartavsmagic
6722 ecb4 500
Reposted fromniewinna niewinna viachokkie chokkie

June 29 2015

spartavsmagic
człowiek jest gnany nieustannym dążeniem do prawy.
— zasłyszane
Reposted bySkydelan Skydelan

June 20 2015

7278 4be3 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaarrependimento arrependimento
spartavsmagic
1686 50a2
spartavsmagic
spartavsmagic
1039 817b
Reposted fromscorpix scorpix viaarrependimento arrependimento
spartavsmagic
1518 9374
Reposted fromacrylic acrylic viasavor savor
4131 aa79
Reposted fromtwice twice viatosiaa tosiaa
spartavsmagic

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via21gramow 21gramow
spartavsmagic
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viatosiaa tosiaa
spartavsmagic
2746 d9f9
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viatosiaa tosiaa
spartavsmagic
0964 2233
spartavsmagic
  • Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.
— John Dewey
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamarlboro marlboro
spartavsmagic
spartavsmagic
Boing
Reposted fromfabs3 fabs3 viasavor savor

June 07 2015

6193 8e08 500
Reposted fromchibipandachan chibipandachan viasavor savor
spartavsmagic
7454 7c2e
Reposted fromcaligula caligula viasavor savor
spartavsmagic
3135 58ae
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viasavor savor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl